fbpx

Więcej na temat członkostwa w NBC

Dowiedz się więcej na temat tego, jak działamy i jakimi wartościami się kierujemy. Wartości w biznesie to dla nas sprawa priorytetowa. Dołączając się do NBC Polska, akceptujesz nasz kodeks etyki i nasze standardy jakości współpracy obowiązujące w grupach biznesowych.

Czytaj dalej

Kodeks Etyki NBC

Etyka w biznesie to jedna z najważniejszych wartości jakimi kierujemy się w organizacji.  Poniżej kluczowe zasady członków NBC:

 1. Dostarczam usługi i produkty wysokiej jakości, zgodnie z cenami jakie przedstawiłem.
 2. Jestem wiarygodny w stosunku do Członków swojej grupy biznesowej.
 3. Jestem rzetelny i wiarygodny w stosunku do kontaktów, jakie zostały mi zarekomendowanie.
 4. Posiadam postawę wspierającą wobec innych członków NBC i całej organizacji.
 5. Jestem otwarty na nowe kontakty i wiedzę, jaką mogę zyskać.
 6. Przestrzegam odpowiednie dla mojej branży zasady etyki.

Zasady NBC

 1. Tylko jedna osoba z danej branży może dołączyć do Grupy NBC. Wybierana kadencyjnie Rada Członków podejmuje decyzję, wykluczając ewentualne konflikty branży. W sytuacjach nierozstrzygniętych decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor NBC.
 2. Członkowie reprezentują swój główny biznes, a nie pracę dorywczą.
 3. Spotkania trwają 90 minut. Członkowie zobowiązani są przyjeżdżać na czas i zostawać do końca spotkania.
 4. Członek danej grupy może odwiedzić inną grupę NBC po uprzednim zatwierdzeniu zaproszenia.
 5. Obecność  jest dla grupy kluczowa. W przypadku nieobecności członkowie starają się zorganizować zastępcę.
 6. Członkowie NBC zobowiązują się do przekazywania wartościowych rekomendacji oraz zapraszania Gości do swojej Grupy biznesowej. Członkowie każdej z grup mogą ustalić samodzielnie minimalną liczbę rekomendacji i gości.
 7. Gość może odwiedzić Grupę maksymalnie 2 razy.
 8. Każdy z członków grupy zobowiązany jest do poinformowania o potencjalnym konflikcie interesów w momencie, kiedy aplikuje nowa osoba do grupy.
 9. W przypadku nieprzestrzegania przez danego uczestnika zasad NBC Rada Członkowska może, według własnego uznania, wprowadzić okres naprawczy, uwzględniając zachowanie uczestnika w biznesie oraz jego zaangażowanie wobec Grupy.
 10. Wszyscy nowi uczestnicy NBC zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu dla nowych członków w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do Grupy. Szkolenie ma charakter wprowadzający do systemu NBC oraz Polskiej Waluty Zielony
 11. Zasady mogą się zmienić. Wszystkie proponowane zmiany muszą zostać przeanalizowane i zaakceptowane przez Radę Doradczą.

Zasady Administracyjne

 1. Obowiązuje opłata wpisowa oraz składka członkowska. Członkostwo opłaca się za rok z góry. Opłata członkowska uwzględnia udział w NBC oraz składkę uczestnictwa w systemie Polskiej Waluty Zielony.
 2. Brak chęci korzystania z systemu Polskiej Waluty Zielony w ramach członkostwa NBC nie powoduje zmniejszenia kwoty członkowskiej.
 3. NBC może otwierać Grupy w każdym mieście, miejscowości lub społeczności, w której są ludzie zainteresowani rozwijaniem biznesu poprzez rekomendacje oraz spotkania networkingowe.
 4. Składka członkowska na kolejny rok powinna  zostać  opłacona  30  dni  przed  końcem  członkostwa w roku bieżącym. Składki członkowskie opłacone przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma nastąpić przedłużenie są uznawane za spóźnione i będzie naliczona opłata wpisowa. 
 5. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Na prośbę członka do rozpatrzenia indywidualnego można zawiesić członkostwo NBC. Zawieszenie członkostwa w NBC nie jest równoznaczne z zawieszeniem udziału w systemie Polskiej Waluty Lokalnej Zielony.
 6. Składki nie mogą być przenoszone z osoby na osobę, chyba że dotyczą tej samej firmy.
 7. Członek starający się o przeniesienie do innej Grupy musi złożyć nową, w pełni uzupełnioną aplikację członkowską do Rady Członków nowej Grupy, do której chce się przenieść. Kandydat powinien wnieść również minimum roczną składkę członkowską. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Komitet  Członkowski,  okres  składki  członkowskiej  ważnej  w  ramach certyfikatu  jest wliczany do okresu nowego członkostwa.