fbpx

Regulamin uczestnictwa

Czytaj dalej

Postanowienia Wstępne

Organizatorem Network Business Club (dalej NBC) jest Network Business Club Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskiej 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000731014, NIP: 7010821570, REGON: 380162946.
NBC zrzesza przedsiębiorców, gromadząc ich w grupach biznesowych na zasadzie płatnego członkostwa rocznego.
Każdy Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Kodeks Etyki NBC

Etyka w biznesie to jedna z najważniejszych wartości, jakimi kierujemy się w naszej organizacji. Poniżej podstawowe zasady, obowiązujące Klubowiczów NBC:
Dostarczam usługi i produkty wysokiej jakości zgodnie z cenami, jakie przedstawiłem.
Jestem wiarygodny w stosunku do innych Klubowiczów mojej Grupy biznesowej.
Jestem rzetelny i wiarygodny w stosunku do klientów i kontrahentów, którzy zostali mi zarekomendowani.
Posiadam postawę wspierającą zarówno do poszczególnych Klubowiczów, jak i całej organizacji NBC.
Jestem otwarty na nowe kontakty i nową wiedzę, którą mogę zdobyć.
Przestrzegam odpowiednich dla mojej branży zasad etyki.

W przypadku braku przestrzegania zasad etyki lub rażącego działania na niekorzyść innych przedsiębiorców zgromadzonych w NBC, władze grupy tzn. Zarząd lub Rada Klubowiczów, mają prawo usunąć danego Klubowicza, tym samym zwalniając wakat na jego branżę.

Zasady NBC

W celu eliminacji działań konkurencyjnych, z każdej branży do danej Grupy NBC może dołączyć tylko jedna osoba. Na etapie dołączania się do Grupy NBC, w przypadku wystąpienia konfliktu branż, Rada Klubowiczów podejmuje ostateczną decyzję związaną z możliwością przyjęcia kandydata. W sytuacjach nierozstrzygniętych decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor NBC.
O przyjęciu do danej Grupy NBC decyduje Rada Klubowiczów.
Rada Klubowiczów składa się z 3 (trzech) osób wybieranych przez Klubowiczów.
Kadencja Rady Klubowiczów trwa 6 miesięcy.
Za prowadzenie spotkań Grupy NBC, dbałość o rzetelność Klubowiczów i zapraszanych gości oraz rozwój grupy odpowiada wybierany spośród Członków Zarząd Grupy NBC.
Kadencja Zarządu Grupy trwa 6 miesięcy, a na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu składka członkowska jest „zamrażana” – jej czas jest wydłużony o okres pełnienia funkcji.
Klubowicze NBC reprezentują swój główny biznes, a nie pracę dorywczą. W przypadku posiadania kilku biznesów głównych w ramach swojej Grupy NBC Klubowicz reprezentuje tylko ten, z którym aplikował do NBC.
Klubowiczem NBC może zostać jedynie właściciel firmy lub osoba decyzyjna, będąca pracownikiem firmy.
Spotkania trwają 90 minut. Klubowicze zobowiązani są przyjeżdżać na czas i zostawać do końca każdego spotkania, tzn. przybyć o 7:30 i pozostać do 9:30.
Spotkania Grupy odbywają się w czasie i terminie ustalonym przez Dyrektora Grupy NBC lub Biuro NBC.
Klubowicz danej Grupy może odwiedzać inne Grupy NBC po uprzednim zatwierdzeniu zaproszenia przez Zarząd Grupy, do której się udaje.
Obecności są kluczowe dla każdej Grupy NBC. Dlatego każdy Klubowicz stara się zorganizować zastępcę w przypadku jego planowanej nieobecności. Maksymalna liczba nieobecności bez zastępstwa to 2 opuszczone spotkania w ciągu 6 miesięcy. Większa liczba nieobecności może skutkować usunięciem z Grupy, a tym samym otwarciem wakatu na branże, którą reprezentuje dany Klubowicz.
Zastępcą Klubowicza NBC nie może być inny Klubowicz tej samej grupy NBC.
Klubowicze NBC zobowiązują się do przekazywania wartościowych rekomendacji oraz zapraszania Gości do swojej Grupy biznesowej. Rada Klubowiczów każdej z Grup może ustalić samodzielnie minimalną liczbę rekomendacji i minimalną liczbę zaproszonych gości potrzebną do utrzymania członkostwa.
Gość może odwiedzić Grupę maksymalnie 2 razy.
Każdy z Klubowiczów grupy jest zobowiązany do poinformowania o potencjalnym konflikcie interesów w momencie, kiedy nowa osoba aplikuje do grupy.
W razie problemów z danym Klubowiczem lub naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, Rada Klubowiczów może według własnego uznania:

  • a)  wprowadzić okres naprawczy, biorąc pod uwagę etykę Klubowicza w biznesie i jego zaangażowanie wobec Grupy, jednocześnie wskazując, jakie działania i w jakim czasie ma podjąć Klubowicz Grupy w celu zachowania dalszego członkostwa,
  • b) wykreślić Klubowicza NBC z danej Grupy.

 Podstawą wykreślenia z Grupy są w szczególności: 

  • a) brak uczestnictwa w spotkaniach grupy przez okres 1 (jednego) miesiąca,
  • b) notoryczne spóźnianie się na spotkania Grupy,
  • c) brak przekazywania rekomendacji dla innych Klubowiczów,
  • d) brak zapraszania gości na spotkania NBC w minimalnej ilości ustalonej indywidualnie w każdej Grupie.

Wszyscy nowi Klubowicze NBC zobowiązani są wziąć udział w szkoleniu dla nowych uczestników w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do Grupy NBC. Szkolenie ma charakter wprowadzający do systemu NBC oraz Polskiej Waluty Zielony. Brak wzięcia udziału w szkoleniu może skutkować usunięciem z Grupy.
Każdy z Klubowiczów NBC ma możliwość przedstawienia 10 minutowej prezentacji na temat swojego biznesu raz na 6 miesięcy uczestnictwa w Grupie.
Pełnienie funkcji Zarządu Grupy wymaga podpisania umowy dla Zarządów oraz przejścia szkolenia dla osób funkcyjnych w NBC.
W przypadku prawidłowego wywiązywania się z obowiązków Członka Zarządu istnieje możliwość przedłużenia funkcji w Zarządzie na kolejną kadencję.

Opłaty

Klubowiczów obowiązują opłata wpisowa oraz składka członkowska. Członkostwo opłaca się za rok z góry. Opłata członkowska uwzględnia udział w NBC oraz składkę uczestnictwa w systemie Polskiej Waluty Zielony.
Okres składki członkowskiej liczony jest od momentu przyjęcia do Grupy aktywnej lub od momentu aktywowania Grupy tworzącej się. 
Opłata wpisowa oraz pierwsza opłata członkowska winny być uiszczone nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia deklaracji przystąpienia do Grupy.
Brak wykonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni zwalnia rezerwację na branże do Grupy, do której aplikuje Klubowicz.
Aktualne stawki opłaty wpisowej oraz członkowskiej są dostępne u Skarbnika Grupy.
Brak chęci korzystania z systemu Polskiej Waluty Lokalnej Zielony w ramach członkostwa NBC nie powoduje zmniejszenia składki członkowskiej.
Składka członkowska powinna zostać opłacona 30 dni przed końcem członkostwa. Składki członkowskie opłacone przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma nastąpić przedłużenie są uznawane za spóźnione i powodują naliczenie opłaty wpisowej.
Opłaty nie podlegają zwrotowi. Na prośbę Klubowicza do rozpatrzenia indywidualnego można zawiesić członkostwo w NBC. Zawieszenie członkostwa w NBC nie jest równoznaczne z zawieszeniem udziału w systemie Polskiej Waluty Lokalnej Zielony.
Składki nie mogą być przenoszone z osoby na osobę, chyba że dotyczą tej samej firmy.
Składka członkowska jest zwracana w przypadku negatywnej decyzji co do przyjęcia danej osoby do Grupy w ciągu 14 (czternastu) dni.
Członek starający się o przeniesienie do innej Grupy musi złożyć nową, w pełni uzupełnioną aplikację członkowską do Rady Klubowiczów nowej, wybranej przez siebie, Grupy NBC. Kandydat powinien wnieść również minimum roczną składkę członkowską. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Radę Klubowiczów, okres składki członkowskiej ważnej w ramach certyfikatu jest wliczany do okresu nowego członkostwa.
Poza opłatami członkowskimi występuje opłata za udział w spotkaniu – jest ona indywidualnie ustalana przez każdą Grupę NBC.
NBC może otwierać Grupy w każdym mieście, miejscowości lub społeczności, w której są ludzie zainteresowani rozwijaniem biznesu poprzez rekomendacje oraz spotkania networkingowe.

Rekomendowane zachowania

  1. Każdy z Klubowiczów NBC podczas każdego spotkania powinien posiadać Pin NBC oraz Badge (identyfikator) NBC, dzięki którym Klubowicze odróżniają się wśród gości.
  2. W przypadku zagubienia Pinu lub Badga (identyfikatora) istnieje możliwość zakupienia ich w sklepie NBC.
  3. Każdy z Klubowiczów jest gospodarzem spotkania i powinien zadbać o dobre samopoczucie wszystkich Gości swojej Grupy NBC. 
  4. Klubowicze NBC mogą reprezentować jedynie biznes zaakceptowany przez Radę Klubowiczów. Osoby reprezentujące biznes MLM nie mogą być Klubowiczami NBC, gdyż Klubowicze powinni reprezentować własne usługi lub produkty, a nie rekrutować do swojej struktury.

Postanowienie końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie www.nbcpolska.pl.